تفاوت کانکس ساندویچ پانل با کانکس معمولی

کانکس ساندویچ پانل در مقایسه با کانکس معمولی تفاوت هایی را داشته و از مهم ترین تفاوت کانکس ساندویچ پانل با کانکس معمولی به عایق آن میتوان اشاره کرد.

مزایای کانکس و ویژگی های استفاده از آن چیست

مزایای کانکس سبب شده است این محصولات به طور وسیع مورد درخواست باشند. از مزایای کانکس می توان به جابه جایی آسان آن ها در همه ی نقاط اشاره کرد.