اطلاعاتی دقیق درباره اتاقک نگهبانی

کانکس نگهبانی بوستان

اتاقک نگهبانی پیش ساخته در انواع طرح های مختلفی ساخته می شوند که هریک از کانکس های اتاقک نگهبانی دارای ویژگی های مختلف با توجه به سفارش متری دارند.