کانکس ایستگاه دوچرخه

ساخت جایگاههایی جهت استقرار دوچرخه ها در مراکز شهر و محل های شلوغ برای رهایی از آلودگی هوا و خلاص شدن از ترافیک سنگین تهران و همچنین جهت سلامتی تن و جان