تفاوت کانکس و کانتینر در چیست؟

مهمترین تفاوت کانکس و کانتینر نوع کاربری و موارد مصرف آنها می باشد که این تنها یک مورد از تفاوت کانکس و کانتینر بوده و سایر تفاوت ها در ادامه گفته شده است.