کاربرد کانکس در پروژه های کارگاهی

از جمله کاربرد کانکس ها می توان به پروژه های کارگاهی اشاره نمود اهمیت کارایی و کاربرد کانکس در این پروژه ها قابل ذکر بوده و بسیار مهم می باشد.