تفاوت کانکس ساندویچ پانل با کانکس معمولی

کانکس ساندویچ پانل در مقایسه با کانکس معمولی تفاوت هایی را داشته و از مهم ترین تفاوت کانکس ساندویچ پانل با کانکس معمولی به عایق آن میتوان اشاره کرد.