کانکس زلزله: کانکس شرایط اضطراری و امداد رسانی به حادثه دیدگان

وضعيت ناشي از بلایای طبیعی نظير زلزله، سیل باعث شده تا شرکت میاک کانتین کانکس های ویژه زلزله و سیل را آماده نماید.